Guangxi Branch


Guangxi Wind Farm Under Construction

                               Address:Guangxi, Qinzhou, Lingshan District, No. 12 Jiangnan Road, Huayuan Building, Floor 4 – B – 401

                               Tele:15877131017

                               Email: Huangzk@ht-inv.com